Dětské centrum Pampeliška

KONTAKTY --- ZDVOP --- GDPR --- SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od 1.7.2020 byla ukončena činnost ústavní výchovy a nyní jsme , příspěvková organizace - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP, které je určeno pro děti , jež se ocitly v rizikové situaci vyžadující okamžité řešení. ZDVOP je připraven poskytnout pomoc nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince 554 212 328 nebo na 733 164 367.

 

 

Ředitelka příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
„Sociální pracovník“

KONTAKTNÍ ADRESA A TELEFONNÍ SPOJENÍ

Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace

Rýmařovská 34/1
Janovice
793 42 Rýmařov

 

 

Tel.:
Fax:
Datová schránka:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

pevná linka zrušena
fax zrušen

gjekgqq 
630 24 594
CZ63024594
Komerční banka, a.s.
19-745190267 / 0100

Bc. Andrea Palysová, DiS.
ředitelka

739 632 527

info@dcpampeliska.cz

Ing. Monika Ospalíková, MBA
ekonom , zástupkyně ředitelky

603 872 607

monika.ospalikova@dcpampeliska.cz

Bc. Jana Velčovská
sociální pracovník

733 164 368

jana.velcovska@dcpampeliska.cz

Bc. Barbora Andršová
koordinátor
737 678 688 barbora.andrsova@dcpampeliska.cz

Čamková Alice

732 680 927

alice.camkova@dcpampeliska.cz

Přímá péče 733 164 367
Přímá péče 737 608 985


ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Poslání zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče. ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Cíle
Primárním cílem ZDVOP Je návrat dítěte do původní biologické rodiny, je-li to možné, a to v co možná nejkratším časovém úseku. U dětí, které není možno umístit zpět do biologické či náhradní rodiny, je pak snahou zařízení vytvořit takové podmínky pro pobyt dítěte, které jsou co nejvíce podobné podmínkám v běžné rodině.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 0 do 18 let, které se aktuálně pohybují na území ČR a ocitnou se v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve vlastní nebo náhradní rodině.

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dětem:

  • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku či bez jakékoliv péče,
  • u kterých je vážně ohrožen jejich život, příznivý vývoj,
  • které jsou tělesně či duševně týrané, zneužívané,
  • které se ocitly v prostředí, kdy jsou vážným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Služba není určena dětem s nepříznivým zdravotním stavem, který vylučuje možnost jejich přijetí do zařízení (např. děti s těžkou intoxikací alkoholem či jinou návykovou látkou) – zajištění lékařské péče má přednost před umístěním dítěte do ZDVOP.

Cílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně i rodiče dítěte umístěného v ZDVOP či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje, poskytuje jim pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

Umístění dítěte
Do tohoto zařízení je dítě umísťováno:

  • na základě rozhodnutí soudu (předběžné opatření),
  • na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a souhlasu rodiče nebo jiné odpovědné osoby,
  • na základě žádostsi dítěte samotného.

Kontakty:

Bc. Jana Velčovská – sociální pracovník

Tel.: 733 164 367  jana.velcovska@ddjanovice.cz

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮPOVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

F.S.C bezpečnostní poradenství a.s.

IČ: 
Sídlo: 
E-mail:
Odpovědní osoba:
Tel.:

 

25884646
Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
poverenecMSK@fsc-ov.cz
Mgr. Petr Heider, MBA
731 266 417