Vaše osobní data jsou v bezpečí

Ochrana osobních údajů (GDPR)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ KE STAŽENÍ ZDE

ÚVODNÍ INFORMACE

Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, IČ 630 24 594, se sídlem Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679  ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Správce v souvislosti s agendou výběrových řízení nakládá s mými osobními údaji (dále jen „Subjekt údajů“).

ÚČEL S PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce v souvislosti s obsazováním volných pracovních míst, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje Subjektu údajů k těmto účelům

 • vedení vnitřní evidence uchazečů o zaměstnání v databázi u Správce,
 • realizace výběrového řízení za účelem získání pracovní pozice u Správce a uzavření pracovního poměru mezi Subjektem údajů a Správcem,
 • přímé oslovení Subjektu údajů pro případ uzavření pracovního poměru u Správce výběrového řízení,
 • zasílání nabídek pracovních pozic Správcem.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, státní příslušnost, průběh vzdělání a dosažená kvalifikace, úrovně jazykových znalostí, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadních zaměstnání ke dni podání přihlášky uchazeče o zaměstnání.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu potřebnou pro realizaci agendy výběrových řízení na pracovní pozice u Správce a po dobu, kdy lze předpokládat aktuálnost poskytnutých osobních údajů Subjektem údajů Správci, tj. max. po dobu 5 let.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE A POVĚŘENCE

Správce informuje Subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@dcpampeliska.cz
 • správce provozuje webové stránky: www.dcpampeliska.cz
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Jobman, s.r.o.
  se sídlem Livornská 449, Praha – 109 00,
  IČO: 27177726,
  doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00, kontaktní osobou je Ing. Michal Merta, MBA,
  email: dpo@dpohotline.cz (přednostní komunikace),
  telefon: +420 910 120 377,
  datová schránka: tkyd8fz

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté Subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného Subjektu týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případě stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento Subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi, a to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.