Nejste v tom sami

ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP).

Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče. ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dětem:

  • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku či bez jakékoliv péče,
  • u kterých je vážně ohrožen jejich život, příznivý vývoj,
  • které jsou tělesně či duševně týrané, zneužívané,
  • které se ocitly v prostředí, kdy jsou vážným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Služba není určena dětem s nepříznivým zdravotním stavem, který vylučuje možnost jejich přijetí do zařízení (např. děti s těžkou intoxikací alkoholem či jinou návykovou látkou) – zajištění lékařské péče má přednost před umístěním dítěte do ZDVOP.

Cíl ZDVOP

Primárním cílem ZDVOP Je návrat dítěte do původní biologické rodiny, je-li to možné, a to v co možná nejkratším časovém úseku. U dětí, které není možno umístit zpět do biologické či náhradní rodiny, je pak snahou zařízení vytvořit takové podmínky pro pobyt dítěte, které jsou co nejvíce podobné podmínkám v běžné rodině.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 0 do 18 let, které se aktuálně pohybují na území ČR a ocitnou se v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve vlastní nebo náhradní rodině.

Cílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně i rodiče dítěte umístěného v ZDVOP či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje, poskytuje jim pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

Umístění dítěte

Dítě může být umístěno do ZDVOP podle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

  •  na základě rozhodnutí soudu;
  • na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v tom případě je nutné, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně podal návrh soudu na nařízení předběžného opatření – za předpokladu, že se mu nepodaří do 24 hodin zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem v zařízení)
  • na žádost zákonného zástupce dítěte
  • na žádost samotného dítěte